XJ207 พีเรียด : พ.ค. - ก.ย.63 ซุปตาร์ ดอกไม้งาม ไฟไหม้ 12

XJ207 พีเรียด : พ.ค. - ก.ย.63 ซุปตาร์ ดอกไม้งาม ไฟไหม้  12
ราคา: 23,888 บาท
รหัสทัวร์: SEP63-P02-XJ-XJ207
รหัสโปรแกรม : SEP63-P02-XJ-XJ207
ราคาเริ่มต้น : 23,888.-
สายการบิน : AIR ASIA X 
 
โปรแกรมเดินทาง : 
ไฮไลท์!! สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ 
เทศกาลชมดอกไม้ ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ
ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี 
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
โตเกียวฟรีเดย์ อิสระช้อปปิ้งจุใจ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม 
โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียว ดิสนีย์ซี
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ  FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
 
กำหนดเดินทาง : 
30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2563 23,888.-
31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2563 23,888.-
01-05 มิถุนายน 2563 23,888.-
02-06 มิถุนายน 2563 23,888.-
03-07 มิถุนายน 2563 23,888.-
04-08 มิถุนายน 2563 23,888.-
05-09 มิถุนายน 2563 23,888.-
06-10 มิถุนายน 2563 23,888.-
07-11 มิถุนายน 2563 23,888.-
08-12 มิถุนายน 2563 23,888.-
09-13 มิถุนายน 2563 23,888.-
10-14 มิถุนายน 2563 23,888.-
11-15 กรกฎาคม 2563 23,888.-
12-16 กรกฎาคม 2563 23,888.-
13-17 กรกฎาคม 2563 23,888.-
14-18 กรกฎาคม 2563 23,888.-
15-19 กรกฎาคม 2563 23,888.-
16-20 กรกฎาคม 2563 23,888.-
17-21 กรกฎาคม 2563 23,888.-
18-22 กรกฎาคม 2563 23,888.-
19-23 กรกฎาคม 2563 23,888.-
12-16 สิงหาคม 2563 23,888.-
13-17 สิงหาคม 2563 23,888.-
14-18 สิงหาคม 2563 23,888.-
15-19 สิงหาคม 2563 23,888.-
16-20 สิงหาคม 2563 23,888.-
17-21 สิงหาคม 2563 23,888.-
18-22 สิงหาคม 2563 23,888.-
19-23 สิงหาคม 2563 23,888.-
20-24 สิงหาคม 2563 23,888.-
21-25 สิงหาคม 2563 23,888.-
22-26 สิงหาคม 2563 23,888.-
23-27 สิงหาคม 2563 23,888.-
24-28 สิงหาคม 2563 23,888.-
25-29 สิงหาคม 2563 23,888.-
26-30 สิงหาคม 2563 23,888.-
27-31 สิงหาคม 2563 23,888.-
28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2563 23,888.-
29 สิงหาคม – 02 กันยายน 2563 23,888.-
30 สิงหาคม – 03 กันยายน 2563 23,888.-
31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2563 23,888.-
01-05 กันยายน 2563 23,888.-
02-06 กันยายน 2563 23,888.-
03-07 กันยายน 2563 23,888.-
04-08 กันยายน 2563 23,888.-
05-09 กันยายน 2563 23,888.-
06-10 กันยายน 2563 23,888.-
07-11 กันยายน 2563 23,888.-
08-12 กันยายน 2563 23,888.-
09-13 กันยายน 2563 23,888.-
10-14 กันยายน 2563 23,888.-
11-15 กันยายน 2563 23,888.-
12-16 กันยายน 2563 23,888.-
13-17 กันยายน 2563 23,888.-
14-18 กันยายน 2563 23,888.-
15-19 กันยายน 2563 23,888.-
16-20 กันยายน 2563 23,888.-
17-21 กันยายน 2563 23,888.-
18-22 กันยายน 2563 23,888.-
19-23 กันยายน 2563 23,888.-
20-24 กันยายน 2563 23,888.-
21-25 กันยายน 2563 23,888.-
22-26 กันยายน 2563 23,888.-
23-27 กันยายน 2563 23,888.-
24-28 กันยายน 2563 23,888.-
25-29 กันยายน 2563 23,888.-
26-30 กันยายน 2563 23,888.-
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2563 23,888.-
28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2563 23,888.-
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2563 23,888.-
30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2563 23,888.-