XJ175 พีเรียด : พ.ค.63 ซุปตาร์ พิงค์มอส ไฟไหม้ 7

XJ175  พีเรียด : พ.ค.63 ซุปตาร์ พิงค์มอส ไฟไหม้ 7
ราคา: 20,888 บาท
รหัสทัวร์: MAY63-P02-XJ-XJ175
รหัสโปรแกรม : MAY63-P02-XJ-XJ175
ราคาเริ่มต้น : 20,888.-
สายการบิน AIR ASIA X 
 
โปรแกรมเดินทาง : 
ไฮไลท์!!! ชม ทุ่งดอกพิงมอส หรือ ชิบะซากุระ
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ  และแวะถ่ายรูปคู่ โตเกียวสกายทรี 
ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ ชินจูกุ และโอไดบะ 
อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
 
กำหนดเดินทาง : 
07-11 พฤษภาคม 2563 23,888.-
08-12 พฤษภาคม 2563 23,888.-
09-13 พฤษภาคม 2563 23,888.-
10-14 พฤษภาคม 2563 23,888.-
11-15 พฤษภาคม 2563 23,888.-
12-16 พฤษภาคม 2563 23,888.-
13-17 พฤษภาคม 2563 23,888.-
14-18 พฤษภาคม 2563 23,888.-
15-19 พฤษภาคม 2563 23,888.-
16-20 พฤษภาคม 2563 23,888.-
17-21 พฤษภาคม 2563 23,888.-
18-22 พฤษภาคม 2563 23,888.-
19-23 พฤษภาคม 2563 23,888.-
20-24 พฤษภาคม 2563 23,888.-
21-25 พฤษภาคม 2563 23,888.-
22-26 พฤษภาคม 2563 23,888.-
23-27 พฤษภาคม 2563 23,888.-
24-28 พฤษภาคม 2563 23,888.-
25-29 พฤษภาคม 2563 23,888.-
26-30 พฤษภาคม 2563 23,888.-
27-31 พฤษภาคม 2563 23,888.-
28 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2563 23,888.-
29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2563 23,888.-