XJ203 พีเรียด : พ.ค. - มิ.ย.63 ซุปตาร์ ดอกไม้ โปรยปราย

XJ203 พีเรียด : พ.ค. - มิ.ย.63 ซุปตาร์ ดอกไม้ โปรยปราย
ราคา: 28,888 บาท
รหัสทัวร์: JUN63-P02-XJ-XJ203
รหัสโปรแกรม : JUN63-P02-XJ-XJ203
ราคาเริ่มต้น : 28,888.-
สายการบิน AIR ASIA X
 
โปรแกรมเดินทาง : 
วันแรก สนามบินดอนเมือง 
วันที่สอง สนามบินชิโตเสะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ
 เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ
วันที่สาม สวนหมีภูเขาไฟโชวะ ชินซัง – หุบเขานรกจิโกกุดานิ
สวนมิชิมะ ชิบะซากุระ - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 
วันที่สี่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ซัปโปโร - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี
เนินพระพุทธเจ้า - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า
หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อิออน ทาวน์
วันที่ห้า เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี
โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟฮัลโล คิตตี้ 
ชมดอกทุ่งทิวลิป  ณ สวนสาธารณะทาคิโนะ ซุซุรัน ฮิลล์ไซด์พาร์ค - เมืองซัปโปโร 
วันที่หก สนามบินชิโตเสะ  – กรุงเทพฯ
 
กำหนดเดินทาง : 
20-25 พฤษภาคม 2563 28,888.-
23-28 พฤษภาคม 2563 28,888.-
24-29 พฤษภาคม 2563 28,888.-
27 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2563 28,888.-
30 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2563 28,888.-
31 พฤษภาคม-05 มิถุนายน 2563 28,888.-
03-08 มิถุนายน 2563 28,888.-
06-11 มิถุนายน 2563 28,888.-
07-12 มิถุนายน 2563 28,888.-
10-15 มิถุนายน 2563 28,888.-
13-18 มิถุนายน 2563 28,888.-
14-19 มิถุนายน 2563 28,888.-
17-22 มิถุนายน 2563 28,888.-