HAN 10 พีเรียด : พ.ค. - มิ.ย.63 ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ ฟานซิปัน4D

HAN 10 พีเรียด : พ.ค. - มิ.ย.63 ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ ฟานซิปัน4D
ราคา: 12,989 บาท
รหัสทัวร์: JUN63-P01-SL-HAN10
รหัสโปรแกรม : JUN63-P01-SL-HAN10
ราคาเริ่มต้น : 12,989.-
สายการบิน THAI LION AIR (SL)
 
โปรแกรมเดินทาง : 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – ตลาดซาปา
เมืองซาปา – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองฮานอย – ช้อปปิ้งถนน36สาย 
เมืองฮานอย – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก – เมืองฮาลอง – ร้านยา – ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เมืองฮานอย – ร้านหยก – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
 
กำหนดเดินทาง : 
03 – 06 พฤษภาคม 13,989
10 – 13 พฤษภาคม 13,989
17 – 20 พฤษภาคม 13,989
24 – 27 พฤษภาคม 13,989
31 – 03 มิถุนายน 13,989
07 – 10 มิถุนายน 13,989
14 – 17 มิถุนายน 13,989
21 – 24 มิถุนายน 13,989