NRT33 พีเรียด : พ.ค. - มิ.ย.63 PINKMOSS ยืน1

NRT33 พีเรียด : พ.ค. - มิ.ย.63 PINKMOSS ยืน1
ราคา: 18,999 บาท
รหัสทัวร์: JUN63-P01-SL-NRT33
รหัสโปรแกรม JUN63-P01-SL-NRT33
ราคาเริ่มต้น : 18,999.-
สายการบิน : THAI  LION AIR (SL)

โปรแกรมเดินทาง :
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – ไซตามะ – คาวาโกเอะ – 
ศาลเจ้าแห่งความรัก (ศาลเจ้าฮิกาวะ) – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าเลท 
(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!) 
ชมทุ่งพิงค์มอส – ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว – ชินจูกุ
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย -สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง) 

กำหนดเดินทาง :
05 – 09 พฤษภาคม 63
06 – 10 พฤษภาคม 63
07 – 11 พฤษภาคม 63
08 – 12 พฤษภาคม 63
09 – 13 พฤษภาคม 63
10 – 14 พฤษภาคม 63
11 – 15 พฤษภาคม 63
12 – 16 พฤษภาคม 63
13 – 17 พฤษภาคม 63
14 – 18 พฤษภาคม 63
15 – 19 พฤษภาคม 63
16 – 20 พฤษภาคม 63
17 – 21 พฤษภาคม 63
18 – 22 พฤษภาคม 63
19 – 23 พฤษภาคม 63
20 – 24 พฤษภาคม 63
21 – 25 พฤษภาคม 63
22 – 26 พฤษภาคม 63
23 – 27 พฤษภาคม 63
24 – 28 พฤษภาคม 63
25 – 29 พฤษภาคม 63
26 – 30 พฤษภาคม 63
27 – 31 พฤษภาคม 63
28 พ.ค.- 01 มิ.ย. 63
29 พ.ค.- 02 มิ.ย. 63
30 พ.ค.- 03 มิ.ย. 63
31 พ.ค.- 04 มิ.ย. 63
01 – 05 มิถุนายน 63
02 – 06 มิถุนายน 63
03 – 07 มิถุนายน 63
04 – 08 มิถุนายน 63
05 – 09 มิถุนายน 63
06 – 10 มิถุนายน 63
10 – 14 มิถุนายน 63
11 – 15 มิถุนายน 63
12 – 16 มิถุนายน 63
13 – 17 มิถุนายน 63
17 – 21 มิถุนายน 63
18 – 22 มิถุนายน 63
19 – 23 มิถุนายน 63
20 – 24 มิถุนายน 63
24 – 28 มิถุนายน 63
25 – 29 มิถุนายน 63
26 – 30 มิถุนายน 63
27 มิ.ย.- 01 ก.ค. 63