NRT32 พีเรียด : พ.ค. - มิ.ย.63 PINKMOSS ชมพูพริ้งค์ (5D3N)

NRT32 พีเรียด : พ.ค. - มิ.ย.63 PINKMOSS ชมพูพริ้งค์ (5D3N)
ราคา: 20,999 บาท
รหัสทัวร์: JUN63-P01-TR-NRT32
รหัสโปรแกรม JUN63-P01-TR-NRT32
ราคาเริ่มต้น : 20,999.-
สายการบิน : SCOOT
 
โปรแกรมเดินทาง :
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – ศาลเจ้าเนซุ -  วัดอาซากุสะ  – 
โกเท็มบะ เอาท์เล็ท  (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิทธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอไดบะ – ชมเทศกาลพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมัน –  อิออน มอลล์  - นาริตะ 
ตลาดปลาซึกิจิ – อูเอะโนะ - ช็อปปิ้งย่านฮาราจุกุ – ช็อปปิ้งย่านชินจุกุ  - นาริตะ
สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง) 
 
กำหนดเดินทาง : 
07 – 11 พฤษภาคม 63 25,999
08 - 12 พฤษภาคม 63 25,999
09 - 13 พฤษภาคม 63 25,999
10 - 14 พฤษภาคม 63 21,999
12 - 16 พฤษภาคม 63 21,999
13 - 17 พฤษภาคม 63 21,999
14 – 18 พฤษภาคม 63 21,999
15 – 19 พฤษภาคม 63 21,999
16 - 20 พฤษภาคม 63 21,999
17 - 21 พฤษภาคม 63 21,999
19 - 23 พฤษภาคม 63 21,999
20 - 24 พฤษภาคม 63 21,999
21 - 25 พฤษภาคม 63 21,999
22 - 26 พฤษภาคม 63 21,999
23 - 27 พฤษภาคม 63 21,999
24 - 28 พฤษภาคม 63 21,999
26 - 30 พฤษภาคม 63 21,999
27 - 31 พฤษภาคม 63 21,999
28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 63 21,999
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 63 21,999
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 63 21,999
03 – 07 มิถุนายน 63 24,999
04 - 08 มิถุนายน 63 24,999
05 - 09 มิถุนายน 63 20,999
06 - 10 มิถุนายน 63 20,999
10 - 14 มิถุนายน 63 20,999
11 - 15 มิถุนายน 63 20,999
12 - 16 มิถุนายน 63 20,999
13 - 17 มิถุนายน 63 20,999
17 - 21 มิถุนายน 63 20,999
18 - 22 มิถุนายน 63 20,999
19 - 23 มิถุนายน 63 20,999
20 - 24 มิถุนายน 63 20,999
24 - 28 มิถุนายน 63 20,999
25 - 29 มิถุนายน 63 20,999
26 - 30 มิถุนายน 63 20,999
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 63 20,999