NRT34 พีเรียด : พ.ค. - มิ.ย.63 PINKMOSS SO WOW 5D3N

NRT34  พีเรียด : พ.ค. - มิ.ย.63 PINKMOSS SO WOW 5D3N
ราคา: 23,999 บาท
รหัสทัวร์: JUN63-P01-XW-NRT34
รหัสโปรแกรม JUN63-P01-XW-NRT34
ราคาเริ่มต้น : 23,999.-
สายการบิน : NOK SCOOT
 
โปรแกรมเดินทาง : 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) -  วัดอาซากุสะ  – 
โกเท็มบะ เอาท์เล็ท  (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!) 
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิทธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอไดบะ – ชมเทศกาลพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมัน
อิออน มอลล์  - นาริตะ ตลาดปลาซึกิจิ – อูเอะโนะ - ช็อปปิ้งย่านฮาราจุกุ – ช็อปปิ้งย่านชินจุกุ  - นาริตะ
วัดนาริตะ - สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง)   
 
กำหนดเดินทาง : 
20 - 24 พฤษภาคม 63 23,999
27 - 31 พฤษภาคม 63 23,999
03 - 07 มิถุนายน 63 23,999
10 - 14 มิถุนายน 63 23,999