วิธีกรอกใบ ตม. ภาค2

Cambodia กัมพูชา

 

วิธีกรอกใบตม.

 

1. นามสกุล (Surname)

2. ชื่อ (Given Name)

3. เพศ (Gender)

4. วัน/เดือน/ปีเกิด (Date of birth)

5. สัญชาติ (Nationality)

6. เลขที่พาสปอร์ต (Passport No.)

7. หมายเลขเที่ยวบิน / หมายเลขทะเบียนรถ / หมายเลขเรือ / หมายเลขขบวนรถไฟ (Flight/car/Ship/Train No.)

8. มาจากประเทศ (From)

9. ประเทศปลายทาง (Final City)

10. จุดประสงค์ในการเข้าประเทศกัมพูชา (Purpose of Travel)

11. ระยะเวลาที่จะพำนักในกัมพูชา (Length of stay)

12. ประเทศวีซ่า (Visa Type)

 • ท่องเที่ยว (Tourist Visa)
 • พิเศษ สำหรับชาวกัมพูชาเท่านั้น (Special Visa)
 • ปกติ (Ordinary Visa)
 • อื่น ๆ (Others)

13. หมายเลขวีซ่า (Visa No.)

14. เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล (Telephone No./E-mail)

15. ที่อยู่/โรงแรมในกัมพูชา (Address in Cambodia)

16. ลายเซ็น (Signature)

 

South Korea เกาหลีใต้

 

วิธีกรอกใบตม.

 

1. นามสกุล (Family Name)

2. ชื่อจริง (Given Names)

3. เพศ

 • ผู้ชาย (Male)
 • ผู้หญิง (Female)

4. สัญชาติ (nationality)

5. วันเกิด (Date of Birth)

6. อาชีพ (occupation)

7. ที่อยู่ในประเทศเกาหลี (Address in korea)

8. วัตถุประสงค์

9. ลายเซ็นต์ (Signature)

 

Hongkong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

 

วิธีกรอกใบตม.

 

1. นามสกุล : ตัวพิมพ์ใหญ่ (Family Name : in Capital)

2. ชื่อ : ตัวพิมพ์ใหญ่ (Given name : in Capital)

3. เพศ (Sex)

4. เลขที่หนังสือเดินทาง/พาสปอร์ต (Tavel Document No.)

5. สถานที่และวันที่ออกหนังสือเดินทาง/พาสปอร์ต (Place and date of issue)

6. สัญชาติ (Nationality)

7. วัน/เดือน/ปีเกิด (Date of Birth)

8. สถานที่เกิด (Place of Birth)

9. ที่พักในฮ่องกง/ที่อยู่โรงแรม (Address in Hong Kong)

10. ที่อยู่ในเมืองไทย (Home address)

11. หมายเลขเที่ยวบิน หรือชื่อเรือ (Flight No./Ship's name)

12. ออกเดินทางมาจากที่ไหน (From)

13. ลายเซ็นผู้เดินทาง (Signature of traveller)

 

Indonesia อินโดนีเซีย

 

วิธีกรอกใบตม.

 

1. ชื่อ-นามสกุลเต็ม ที่ใช้ในพาสปอร์ต (Full Name : as appears in Passport)

2. เพศ (Sex)

 • ผู้ชาย (Male)
 • ผู้หญิง (Female)

3. สัญชาติ (Nationality)

4. สถานที่เกิด หรือประเทศบ้านเกิด (Place of birth)

5. วัน/เดือน/ปีเกิด (Date of birth)

6. หมายเลขพาสปอร์ต (Passport Number)

7. สถานที่ออกพาสปอร์ต (Place of issue)

8. วันหมดอายุของพาสปอร์ต (Date of expiry)

9. ประเทศที่อาศัยถาวรในปัจจุบัน (Country of residence)

10. ประเทศสุดท้ายที่พำนักอยู่ก่อนที่จะเดินทางมาที่อินโดนีเซีย (Last place / port of embarkation)

11. หมายเลขเที่ยวบิน / ชื่อเรือ / หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ (Flight No. / Vassel name / Vehicle reg. no.)

12. อาชีพ (Occupation)

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ (Professional / Technical)
 • การจัดการ / ธุรการ (Managment / Administration)
 • ฝ่ายขาย / ธุรการ (Sales / Clerical)  
 • นักเรียน (Student)
 • แม่บ้าน (Housewife)
 • อื่น ๆ (Others)

13. จุดประสงค์ในการเข้าอินโดนีเซีย

 • ธุรกิจ (Business)
 • ศึกษา (Education)
 • ราชการ (Official mission)
 • พักผ่อน (Leisure)
 • เข้าร่วมประชุม (Convention)
 • พักผ่อนช่วงวันหยุด / เยี่ยมเพื่อน / เยี่ยมญาติ (Holiday / Visiting friends / relatives)
 • อื่น ๆ (Others)

14. ที่พัก (Accomodation)

 • โรงแรม (Hotel)
 • อพาร์ตเมนต์ (Apartment)
 • บ้านเพื่อนหรือญาติ (Residence of friends / relatives)
 • อื่น ๆ (Others)

15. พำนักอยู่ในอินโดนีเซียกี่วัน (Intended length of stay)

16. ที่พักในอินโดนีเซีย (Address in Indonesia)

17. ลายเซ็น (Passenger Signature)

 

Vietnam เวียดนาม, Malaysia มาเลเซีย

 

วิธีกรอกใบตม.

 

Taiwan ไต้หวัน

 

วิธีกรอกใบตม.

 

1. นามสกุล (Family Name)

2. ชื่อ (Given Name)

3. หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport No.)

 

ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่ที่เลือก.