วิธีการกรอก ใบ ตม. 11 ประเทศ


 

How to วิธีกรอกใบตม. 10 ประเทศที่คนไทยไปเที่ยวมากที่สุด !

ขอขอบุคณข้อมูล จาก  by 

 

How to วิธีกรอกใบตม. 10 ประเทศที่คนไทยไปเที่ยวมากที่สุด ! ใครกำลังมีแพลนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรก ต้องรู้ไว้ก่อน !! นอกจากพาสปอร์ตแล้ว ต้องมีใบนี้เข้าประเทศไปด้วย ขอแนะนำให้รู้จัก "ใบขาเข้า/ใบตม." (Arrival Card/Disembarkation Card) ที่จะต้องกรอกก่อนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศต่าง ๆ ✈ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาษาท้องถิ่น และภาษาอังกฤษ วันนี้มีตัวอย่างใบตม. ของแต่ละประเทศต่างๆ มาให้ดู และจะแนะนำวิธีการกรอกเอกสารเข้าเมืองของแต่ละประเทศกัน ????

 

How to วิธีกรอกใบตม. 10 ประเทศที่คนไทยไปเที่ยวมากที่สุด !

Japan ญี่ปุ่น

วิธีกรอกใบตม.

1.ชื่อ (Name)

 • นามสกุล (Family Name)
 • ชื่อจริง (Given Names)

2. วันเกิด (Date of Birth)

 • วันที่ (Day)
 • เดือน (Month)
 • ปี (ปี)

3.ที่อยู่ในไทย (Home Address)

 • ชื่อประเทศ (Country name)
 • จังหวัด (City Name)

4. จุดประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น (Purpose of visit)

 • ท่องเที่ยว (Tourism)
 • ธุรกิจ (Business)
 • เยี่ยมญาติ (Visiting relatives)
 • อื่น ๆ (Others)

5. หมายเลขเที่ยวบินที่เดินทางมา (Last flight No./Vessel)

6. ระยะเวลาพำนักในญี่ปุ่น (Intended lenght of stay in Japan)

7. ที่อยู่ในญี่ปุ่น (Intended address in Japan) และเบอร์โทรศัพท์ (Tel)

 • ส่วนใหญ่จะกรอกที่อยู่ของที่พักในคืนแรกของทริป

8. เคยมีประวัติถูกเนรเทศ หรือถูกปฏิเสธเข้าญี่ปุ่นหรือไม่ (Any history of receiving a deportation order or refusal of entry into Japan)

9. เคยมีประวัติอาชญากรรมในญี่ปุ่น หรือประเทศอื่น ๆ หรือไม่ (Any history of being convicted of a crime)

10. พกปืน อาวุธมีด หรือดินปืนมาด้วยหรือไม่ (Prosession of controlled substances, guns, bladed weapons, or gunpowder)

ตรงนี้ถ้าไม่ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง No

11. ลายเซ็น (Signture) เซ็นให้ตรงกับในพาสปอร์ต

 

China จีน

    

วิธีกรอกใบตม.

 

 1. นามสกุล (Family Name)
  2. ชื่อ (Given Name)
  3. สัญชาติ (Nationality)
  4. เลขที่พาสปอร์ต (Passport No.)
  5. ที่พัก/โรงแรมในประเทศจีน (Intended Address in China)
  6. เพศชาย (Male) เพศหญิง (Female)
  7. วัน/เดือน/ปีเกิด (Date of birth)
  8. หมายเลขวีซ่า (Visa No.)
  9. สถานที่ออกวีซ่า (Place of Visa Issuance)
  10. หมายเลขเที่ยวบิน / ชื่อเรือ / หมายเลขเที่ยวรถไฟ (Flight No./Ship's name/Train No.)
  11. จุดประสงค์ในการเข้าประเทศจีน (Purpose of visit)
 • ประชุม / ธุรกิจ (Conference/Business)
 • เยี่ยมเยียน (Visit)
 • ท่องเที่ยวพักผ่อน (Sightseeing/in leisure)
 • เยี่ยมเยือน หรือญาติ (Visiting Friends or relatives)
 • ลูกจ้าง (Employment)
 • เรียน (Study)
 • กลับบ้าน (Return home)
 • ตั้งถิ่นฐาน (Settle down)
 • อื่น ๆ (others)

12. ลายเซ็น (Signature)

Singapore สิงคโปร์

 

วิธีกรอกใบตม.

 

1. ชื่อ-นามสกุลที่ปรากฏในพาสปอร์ต (Full Name as it appears in passpport/travel document) กรอกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ตามช่อง ส่วนใหญ่บรรทัดแรกจะเป็นนามสกุล บรรทัดต่อมาเป็นชื่อจริง

2. เพศ (Sex)

 • ผู้ชาย (Male)
 • ผู้หญิง (Female)

3. เลขที่พาสปอร์ต (Passport Number)

4. ที่อยู่ในไทย (Place of Residence)

 • อำเภอ (City)
 • จังหวัด (State)
 • ประเทศ (Country)

5. ประเทศเกิด (Country of Birth)
* หมายเลขประจำตัวประชาชน สำหรับชาวมาเลเซียเท่านั้น (Identity Card Number)

6. วันเกิด (Date of Birth) เรียงตามวันที่/เดือน/ปี

7. ระยะเวลาพำนักในสิงคโปร์ (Length of Stay)

8. สัญชาติ (Natonality)

9. ประเทศสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางมายังสิงคโปร์ (Last City/Port of Embarkation Before Singapore)

10. ประเทศที่จะเดินทางต่อไปจากสิงคโปร์ (Next City/Port Disembarkation After Singapore)

11. หมายเลขเที่ยวบินที่เดินทางมา (Flight No./Vessel Name/Vehicle No.)

12. ชื่อโรงแรมหรือที่พักในสิงคโปร์ (Address in Singapore)

13. รหัสไปรษณีย์ของที่พัก (Postal Code)

14. เบอร์โทรศัพท์ของโรงแรม (Contact Number)

15. ได้เดินทางไปแอฟริกา หรืออเมริกาใต้ในช่วง 6 วันที่ผ่านมาหรือไม่ (Have you been to Africa or South America during the last 6 days ?)

16. เคยใช้พาสปอร์ตคนละชื่อกับเล่มปัจจุบันเดินทางเข้าสิงคโปร์หรือไม่ (Have you ever used a passport under different name to enter Singapore ?)
ถ้าเคย ให้กรอกชื่อเดิมมาด้วย (If "yes", state name(s) different from current passport)

17. เคยถูกห้ามเข้าสิงคโปร์หรือไม่ (Have you ever been prohibited from entering Singapore ?)

18. ลายเซ็น

19. ชื่อนามสกุลเต็มตามพาสปอร์ต (Full Name as it appears in passport/travel document) เขียนตัวพิมพ์ใหญ่

20. สัญชาติ

 

Cambodia กัมพูชา

 

วิธีกรอกใบตม.

1. นามสกุล (Surname)

2. ชื่อ (Given Name)

3. เพศ (Gender)

4. วัน/เดือน/ปีเกิด (Date of birth)

5. สัญชาติ (Nationality)

6. เลขที่พาสปอร์ต (Passport No.)

7. หมายเลขเที่ยวบิน / หมายเลขทะเบียนรถ / หมายเลข

ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่ที่เลือก.